Tietosuojaseloste /
Taksari kuljettajasovellus

Mitä henkilötietoa ja mitä varten käsittelemme

Taksari sovelluksen toiminta edellyttää päätelaitteesi (älypuhelin tai tabletti) sijaintitietoa ja puhelinnumeroa. Lisäksi luotettavan palvelun vuoksi sopimuksessamme edellytämme, että saamme Taksari palveluun liittyneiden yritysten yhteyshenkilöiden ja kuljettajien nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Kuljettajan ajoluvan voimassaolon tarkistamiseksi tarvitsemme kuljettajan henkilötunnuksen.

Sovellusta käyttävästä päätelaitteesta saamme sijaintitietoa sekä aika- ja sijaintitietoa sovelluksella ehdyitä tarjouksista ja toteutetuista matkoista. Nämä tiedot sisältävät mm. matkan lähtö- ja pääteosoitteet sekä kellonajat. Järjestelmä tunnistaa myös päätelaitteen teknisiä tietoja. Tietoja voidaan analysoida ja luokitella palvelun kehittämiseksi ja markkinointitarkoituksiin.

Erikseen todetaan, että Taksiyritys ja sen kuljettajat saavat matkatarjousta pyytäneiltä matkustaja- asiakkailta heihin liittyvää henkilötietoa kuten matkan lähtö- ja pääteosoitteita, puhelinnumeroja ja maksukorttitietoja. Taksiyrityksen ja sen kuljettajien korostetulla vastuulla on näiden henkilötietojen laillinen ja asianmukainen käsittely.

Sovelluksessa Matkustaja saa tietoon kuljettajan nimen ja aikaisempien asiakkaiden antamien kuljettaja-arvioiden tähtiluokan sekä taksin käyttämän puhelinnumeron. Taksiyrityksen ja Taksivalitsin Oy:n väliseen yhteydenpitoon liittyviä puheluita ja viestikeskusteluja voidaan nauhoittaa ja tallentaa palvelun ja laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Asiakaspalveluun tai markkinointiin liittyvässä yhteydenpidossa saamme kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvää tietoa. Asiakas voi antaa taksiyrityksen kuljettajalle palautteena tähtiluokituksen, joka tallennetaan sovellukseen.

Millä oikeusperusteella käsittelemme henkilötietoja

Palvelun yhteydessä saatujen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on palvelumme käyttöä koskeva sopimus tai käyttäjän antama suostumus. Joissain tapauksissa oikeusperuste voi olla myös lakisääteinen velvollisuutemme tai oikeutettu etumme. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteemme määräytyvät tarkemmin seuraavasti:

Käsiteltävä henkilötietoryhmä Käsittelyn oikeusperuste
Kuljettajan päätelaitteen sijaintieto Suostumus ja sopimus
Kuljettajan nimi ja yhteystiedot Sopimus
Kuljettajan henkilöturvatunnus Lakisääteinen velvollisuus (Traficom tarkastaa kuljettajan ajoluvan); sopimus
Kuljettajan/taksiyrityksen tähtiluokitus Sopimus
Taksiyrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Sopimus
Matkustajatiedot (sijainti, yhteystiedot, kohde) Sopimus, suostumus

Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi

Taksivalitsin Oy:n lisäksi henkilötietojesi käsittelyyn voivat rajoitetusti osallistua palvelumme toteuttamiseen osallistuvat yhteistyökumppanimme kuten IT-järjestelmäpalveluita ja analytiikkaa tarjoavat kumppanit, maksujenvälitystä hoitavat kumppanit, markkinointiin liittyvät kumppanit ja tilitoimisto. Näistä kukin roolinsa mukaisessa laajuudessa.

Kuljettajan ajolupia tarkistettaessa Traficom vastaanottaa kuljettajaa koskevana tietona henkilötunnuksen ja nimen.

Taksiyrityksen ja Matkustajan väliseen sopimukseen tai sen valmisteluun liittyen matkan tilannut matkustaja saa tiedon kuljettajan nimestä ja aikaisempien asiakkaiden antamien kuljettaja- arvioiden tähtiluokan sekä taksin käyttämän puhelinnumeron.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti EU/ ETA-alueella. Tietoja voidaan joissain tapauksissa esimerkiksi järjestelmäsyistä siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin on noudatettava tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, kuten että EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä tai muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietojen säilyttämisajassa otamme huomioon tarkoituksen, jota varten niitä on kerätty sekä lakisääteiset velvoitteet ja oikeutetun etumme kuten esimerkiksi kyetä vastaamaan myöhemmin esitettäviin vaateisiin. Taksiyrityksen yhteyshenkilöiden ja kuljettajien tiedot säilytetään lähtökohtaisesti koko sopimusajan ja poistetaan sen jälkeen kohtuullisessa ajassa, ottaen huomioon oikeutettu etumme esimerkiksi kyetä selvittämään vastuukysymyksiä ja vastata kanteisiin. Säilytysaika on kuitenkin enintään viisi vuotta, jollei esimerkiksi keskeneräinen vastuukysymys tai muu peruste edellytä tietojen säilyttämistä edelleen.

Tekniset ja organisatoriset suojatoimet

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään ajanmukaisella ja henkilötietojen käsittelyn, tietojen luonteen ja tietojen käyttötarkoituksen huomioivan tietoturvatason mukaisella tavalla suojatuilla palvelimilla. Käyttäjät tunnistetaan asianmukaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tietojen käsittely on rajoitettu siten, että tietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joilla on tarve niitä tehtäviensä puolesta käsitellä ja joita sitoo luottamuksellisuusvelvoite.

Palvelimet sijaitsevat turvallisissa ja valvotuissa konesaleissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus:

Jos käsittely perustuu suostumukseen (esim. markkinointilupa), sinulla on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetun toimistolle www.tietosuoja.fi tai myös toisessa EU:n jäsenvaltiossa olevalla valvontaviranomaiselle, jos sinulla on siellä vakituinen asuin- tai työpaikka.

Rekisterinpitäjän tiedot

Taksivalitsin Oy
y-tunnus 3093094-6
www.taksari.net
sähköposti: info@taksari.net
puhelin: +358 10 200 5853